Cal Mariano El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 26
106

Coordenades:

41.43693
2.00994
417286
4587735
08158 - 324
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Legal
BPU. G08-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7380810DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge que fa mitgera amb el número 24 del mateix carrer. Te planta quadrangular, i presenta un cos afegit pel sud. La coberta és a dues vessants i de teula àrab. Consta de planta baixa i pis. La façana és plana, i presenta dos eixos de simetria: el de l'esquerra te dues finestres de traça vertical, la de la planta baixa protegida per una reixa molt simple. L'eix de la dreta, està marcat per la porta d'accés, remodelada, i a la planta primera, per un balcó d'ampit simple, i barana de forja de barrots llisos, excepte tres que marquen el centre i les cantonades, que estan reforçats i decorats amb un reganyol gruixut. El ràfec està dominat per teules en tortugada que oculten el canaló.

Figura dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic junt amb els habitatges números 22 i 24 del mateix carrer.

Cal Mariano, també coneguda com a Ca l'Isidre del Tita, pel seu propietari, Isidre Pagès Barga (1834). La família era una branca lateral dels Pagès de cal Tita: l'isidre Pagès i la seva esposa, Teresa Julià Badía, van iniciar la nissaga. El seu fill, Joan es va casar el 1901 amb Madrona Amigó Pagès, de cal Carlets, que va morir poc temps després del naixement de la seva filla Teresa (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.