Cal Patró El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 8
123

Coordenades:

41.43746
2.0098
417275
4587794
08158 - 286
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
La façana és de gran sobrietat, i conserva, a pesar de les remodelacions de les obertures, i la introducció d'elements aliens, com ara el redimensionat de buits o la introducció de fusteria d'alumini, l'aire primitiu del moment de la seva construcció.
Legal
BPU. F29-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7380804DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge de considerable volum, de planta quadrangular, amb teulada originària a dues vessants, però que actualment ha estat modificada, de manera que resulta composada, amb un espai pla a dues alçades a la part meridional de l'edifici. Destaca de la façana la finestra que hi ha en línia amb la porta d'accès, que és d'ampit de pedra motllurat, i les obertures que es situen al nord-oest (la primera un balcó ampitador) i les de sota, dues de proporcions verticals, amb baranes d'alternança de barrots llisos i decorats amb reganyol.

Cal Patró havia estat la residència de la nissaga d'una branca lateral dels Amigó de la Vila, masovers del Castell. La nissaga va començar el segle XVIII (1734) amb el Jaume Amigó Ravella que es va maridar amb Esperança Vilagut Pedró.
El darrer Patró, en Miquel Amigó Pagès (1820), va marxar amb la família a Rubí, d'on era originària la seva dona, l'Eulàlia Pujol Xercavins. Joan Surià Oller, el mosso de la casa, hi va continuar vivint de lloguer. Uns anys després, ell, la seva família i el motiu van traslladar-se al carrer de Ponent.
El 1905 hi vivia Ramon Perarnau, oriund de Saldes (Berguedà), qui va establir-se al Papiol als voltants del 1910. Regentava l'estanc del poble, situat al carrer de Barcelona.
El 1945 hi vivia Álvaro Julià Mestres, serraller, i Dolors Cervelló Estaper, que van entrar a viure al carrer de Barcelona a mitjan segle XX, després del seu casament (Ahicart et al., 2019)..

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.