Cal Costa El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Barcelona, 24
107

Coordenades:

41.43698
2.00989
417282
4587741
08158 - 323
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Legal
BPU. G08-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7380809DF1878A
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge entre mitgeres. Te planta rectangular i coberta, de teula àrab, a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal.
Consta de planta baixa i pis, i presenta en la façana principal dos eixos de simetria, marcats al cantó sud per dues finestres: la del primer pis de traça vertical, i la de planta baixa gairebé rectangular, amb una reixa ampitadora, de forja, decorada amb rolleus i reganyols. L'eix del cantó nord, està marcat, en planta baixa, per una porta d'arc escarser i recercat de maons vistos. A sobre, hi ha un balcó de barana de forma amb barrots decorats amb reganyols. El ràfec és de teula vista, amb canaló en tortugada.

Figura dins del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic junt amb els habitatges números 22 i 26 del mateix carrer.

El 1873 la casa es deia Cal Costa. Era propietat duna familia, branca lateral de cal Valeta. Aleix Julià Calopa, carreter i la seva dona, Felipa Pagès Faura, van viure en un pis de lloguer propietat del seu germà i cunyat. L'Aleix va morir poc temps després de nèixer en Gaspar, el seu segón fill. A principis del segle XX, en Gaspar, taverner casat amb Francesca Costa Mayol, va anar a viure a Barcelona, al passeig de Sant Joan (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.