Edifici Catalunya / Carrer de Catalunya Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Catalunya, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.61012
2.28707
440598
4606735
08096-291
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Actualment hi ha un pàrquing (INVENTARI, 1997).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Durant els rebaixos realitzats amb motiu de la construcció del pàrquing de l'edifici Catalunya, al carrer del mateix nom, van aparèixer dues sepultures romanes d'època tardana, construïdes amb "tegulae". Els enterraments tenien una orientació E - O. No es va trobar cap tipus de parament. Les sepultures havien estat excavades a la codina on es construí la caixa funerària amb "tegulae". Aquest enterrament, formava part de l'àrea tardorromana d'enterraments del nucli de Granollers, una de les primeres en ser excavades. El jaciment s'ubica en un solar edificat i, per això, no es poden documentar noves troballes, això no obstant, en el moment del salvament de les sepultures, com a mínim, una va quedar seccionada sota el carrer actualment asfaltat. Durant el seguiment arqueològic dels rebaixos d'unes obres de fonamentació per a un edifici del carrer de Catalunya, número 2-8, es va localitzar un esquelet que correspon a una tomba amb estructura de "tegula" a doble vessant que, per la seva tipologia, es pot datar en època romana. Es tracta d'una tomba amb orientació E - O, amb una alçada i amplada de 60 cm, que contenia un individu del qual tan sols s'han pogut recuperar les ròtules, tíbies, peronés i els ossos dels peus. Es creu que es tracta d'una dona adulta de mitjana edat (INVENTARI, 1997).

A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 10. Catalunya, c/ 2-8; 11. Catalunya c/ 5-7 (cruïlla carrer Muralla); 12. Catalunya c/ 12-18 que tal vegada puguin pertanyer a aquest mateix jaciment. Al llarg del carrer es van trobant restes d'enterraments. S'obren fitxes separades al trobar-se així a (VILA, 2001). Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Trobat per Pere Font el 1982. Va ser objecte d'una excavació d'urgència efectuada per l'Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers i dirigida per J. Pardo (VILA, 2001).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers (inèdit).; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.