Ràdio Granollers Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Torras i Bages, núm. 152, 08400-GRANOLLERS
Al cantó nord del nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.61042
2.28771
440651
4606768
08096-302
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Social
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En fer-se les obres d'ampliació de la planta baixa de Ràdio Granollers van aparèixer restes de diverses sepultures romanes en "tegula" que havien estat trinxades en època medieval. El material ceràmic localitzat es composava únicament de fragments de "tegula" i ossos humans que apareixien en un estrat cobert per un reompliment medieval. En alguna paret, els obrers localitzaren restes de la disposició triangular de les teules de les sepultures. No va aparèixer cap altre fragment de material romà. Aquestes sepultures estarien associades al conjunt d'enterraments localitzats als carrers de Catalunya, Travesseres i Torras i Bages, situats al nord i nord-oest del nucli romà de Granollers (INVENTARI, 1997). Al costat de la Biblioteca Tarafa i cases veïnes hi ha restes de construccions romanes (ESTRADA, 1993). Davant de l'Escorxador ha sortir una sepultura romana. Hi havia una gerreta i una moneda. Van trobar-se diverses sepultures clarament romanes d'inhumació en obrir una rasa de Telefònica. També van quedar al descobert algunes parets. També es va trobar una moneda d'Adrià. En fer obres a Radio Granollers a l'antic institut. Es va poder distingir sepultures romanes i materials del s. III o IV dC. Les tombes haurien estat destruïdes en construir-se l'hospital medieval (ESTRADA, 1993).

A.A.M.G. (s.d.) referencia restes en les següents localitzacions 109. Torras i Bages, c/, 15; 110. Torras i Bages, c/, 45-49; 111. Torras i Bages, c/, 51-61; 112. Torras i Bages, c/, 55, que tal vegada podrien correspondre a aquest mateix jaciment. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Jaciment documentat per Jordi Pardo i Anna Pàmies l'any 1983 (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; ESTRADA I GARRIGA, Josep (1993) Granollers a l'antiguitat, Granollers, Tarafa, Editora de Publicacions, S.L.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; PARDO RODRÍGUEZ, J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50, Vol. II.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.