Cal Colom Calaf

Anoia
Plaça Gran nº 18. 08280 Calaf
Es troba a la Plaça Gran, al costat del Portal del Carme.
689

Coordenades:

41.73393
1.51096
376167
4621307
08031-28
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Domèstic
BCIN, Conjunt Històric. R-I-53-0000568
Fàcil
Residencial
Privada
6214202CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat a la Plaça Gran. Com la resta del conjunt, es caracteritza pels seus baixos porxats, però també per altres elements singulars. L'estètica ens indicaria que estem davant d'un edifici d'inicis del segle XX, però això és fruit d'una intervenció realitzada en el dit període, ja que es poden observar diferents elements que el situen amb anterioritat. Edifici entre mitgeres que consta de planta baixa, dues plantes de pis, i golfes. Els murs estan construïts amb carreus de pedra ben treballada, però una remodelació es va cobrir amb un encoixinat que imita un aparell de grans carreus regulars en disposició horitzontal. A la planta baixa trobem l'espai porticat amb dos arcs de mig punt, on sota les impostes, s'observen els pilars fets amb carreus de pedra. A la façana es veuen dues grans entrades on no hi destaca cap element, ja que la façana es troba totalment arrebossada. El sostre del porxo es troba embigat. A la planta de pis hi trobem dos balcons amb barana senzilla de forja, amb obertures amb brancals motllurats i llinda de pedra. A la següent planta de pis, en simetria amb els balcons, hi trobem dues finestres amb brancals motllurats, llinda de pedra i ampit pronunciat. A la zona de golfes s'hi observa una finestra de petites dimensions, amb les mateixes característiques constructives que les anteriors. Remata la façana un voladís de la coberta que ens permet veure l'estructura de l'embigat, que és a dues vessants ( est-oest), amb teula àrab.