Casa carrer Santa Anna 14 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Anna, 14, 08400-GRANOLLERS
Dins el recinte emmurallat de la ciutat

Coordenades:

41.60883
2.28654
440552
4606592
08096-35
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI-XVIII
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-117
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15318DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i dues plantes pis i coberta de teula àrab a dues vessants. La façana és plana i està arrebossada, coronant-se per una imbricació ceràmica i composada segons dos eixos amb buits de proporcions verticals. En la planta pis cal assenyalar els dos balcons amb brancals de pedra (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-117

Al segle XVI Granollers havia crescut considerablement esdevenint el més important centre comercial de bona part de Catalunya, amb la seva fira dels dijous. Els habitants de Granollers practicaven oficis i donaven els seus serveis a la pagesia de municipis d'un bon radi al voltant. Gairebé tots els habitants pertanyien a una confraria, sota la que s'agrupaven els diversos oficis (SESÉ, 1987a). En el segle XVI, Granollers sobrepassa les seves muralles medievals, estenent-se pels carrers de Corró i de Barcelona. Significava el triomf de la classe menestral i l'augment del poder de les ciutats i reial. En aquest moment la vila de Granollers va ser capaç de construir la Porxada, empedrar els carrers, es van bastir nous edificis, va encunyar monedes i es va fer una nova casa de la Vila (1581-1582). Aquest augment de poder de l'Ajuntament deriva del control sobre el mercat i els impostos que pagava. Existien els càrrecs de Pessador, Mostassà o Palloler que el 1584 tindria un edifici propi: "el Pallol" o magatzem de gra. En principi la Porxada va ser pensada com aixopluc per a la llotja de gra, ja que l'Ajuntament tenia el monopoli del blat, i al seu voltant s'hi anaven posant els altres productes: hortalisses a la plaça de l'Oli, llegums a la del Blat, terrissa a la de les Olles, animals a la plaça del Cabrits, etc. (SESÉ, 1987a).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. GRANOLLERS, ESPAI, TEMPS (2001) Granollers, espai, temps. Grnaollers, Museu de Granollers. SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.