Casa Sebastià Costa / Can Biel Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Anna, 6, 08400-GRANOLLERS
Es troba dins l'àmbit medieval emmurallat

Coordenades:

41.60878
2.28679
440573
4606587
08096-24
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
Art Decó
XX
1926
M.J. Raspall i Mayol (arquitecte)
Bo
Els anys 1980-81 es va procedir a la restauració de la façana.
Legal
PEPHA nou, Núm. R-105
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15316DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, cobert amb terrat. En la façana es marquen dos cossos: l'estret seguint un eix, el més ample seguint tres eixos. El de llevant sobresurt del pla de façana, tracta amb pedra carreuada, amb buits de proporcions verticals amb arc pla i emmarcats, acabant amb un treballat frontó amb un buit de perímetre pentagonal emmarcat per una faixa d'obra de ceràmica vista. El seu coronament enllaça amb les dues pilastres - medallons que limiten el cos. El cos de ponent, més baix, presenta a la façana i a les plantes baixa i primera un acabat de pedra carreuada, destacant un gran buit que compren les dues plantes, interromput per una llinda a nivell de forjat de planta baixa amb un gran arc carpanell de totxo a plec de llibre amb coixí de pedra, La planta segona, presenta un balcó corregut de llosa de pedra recolzada en mènsules el qual recull els buits de la planta, d'arc de punt rodó el central i pla els laterals. Una treballada barana de ferro, feta d'acord amb el llenguatge noucentista raspallià, tanca el balcó, mentre que emfasitza el gran buit de la planta baixa. La resta de la façana és d'obra ceràmica vista i queda coronada per una potent cornisa recolzada en cartel·les unides per una fina imposta i una balustrada de tres buits, sota de la qual hi ha tres finestres amb arc carpanell. En la composició d'aquest cos s'observa la intencionalitat de disminució progressiva dels buits de façana, des de la planta baixa a la coberta (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-105

El llenguatge utilitzat s'emmarca en el noucentisme de M. Raspall. El frontó i a les baranes de ferro es pot llegir l'incipient llenguatge decó raspallià (CUSPINERA et alií, 2001). El nom de Can Biel li ve donat del fet de que els baixos estaven ocupats per una botiga de queviures, de manera que a les dones de la casa se les coneixia amb el sobrenom de Les Bieles (GARCIA PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.