Carrer del Puig - Tram 2 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Puig, 10-68 i 15-33
A la banda de migdia del nucli urbà, entre el passatge Parés i el carrer dels Germans Dalmau
514m

Coordenades:

42.01342
2.2384
436939
4651547
08215-120
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer situat a la banda de migdia del nucli urbà de la vila, des del passatge Parés (banda oest) al carrer dels Germans Dalmau (banda est). Es tracta d'un carrer de traçat corbat, amb una longitud d'uns 280 metres i una amplada mitjana d'uns 6 metres, tot i que en el seu tram inicial s'eixampla fins als 8,80. Presenta un lleuger pendent cap a llevant i compta amb edificacions a cada costat, excepte en el tram que discorre per la banda de migdia del turó del Puig, on poques edificacions s'encaixen alineades al vial com a resultat de la topografia accentuada del turó.La via es troba pavimentada amb una capa d'asfalt, amb voreres a banda i banda.
Les construccions originals mantenen la tipologia originària dels segles XVII i XVIII, tot i que amb reformes posteriors. La tipologia general és d'edificis entre mitgeres destinats a habitatge, amb una parcel·lació força regular d'entre 5 i 10 metres de façana i una profunditat edificada d'entre 12 i 20 metres, que es dóna a la banda de migdia en forma d'horts, jardins i coberts. Estan coberts amb teulades de dos vessants i distribuïts en planta baixa i dos pisos, o bé tres plantes superiors. Presenten obertures rectangulars, tant finestres com balcons de poc voladís, algunes emmarcades en pedra i amb llindes datades i decorades (sobretot durant els segles XVIII i XIX). La majoria presenta una porta d'accés als pisos superiors i un portal de més amplada d'accés als garatges. Pel que fa als materials i les tècniques constructives són de caire tradicional, amb parets de pedra, ràfecs inclinats, acabats arrebossats, etc.

Altres noms relacionats amb la via: carrer del 14 d'abril.

Es tracta d'un dels traçats històrics de la vila de Sant Hipòlit de Voltregà. Constitueix un exemple de creixement lineal, seguint el traçat d'un antic camí rural que portava cap a l'actual municipi de les Masies de Voltregà, que fou començat a edificar als segles XVII i XVIII. El carrer del Puig parteix de la plaça de la Gleva (tram 1) i discorre en direcció est per la part inferior del turó del Puig, situat a la banda de tramuntana del vial. Aquesta complicada orografia provocà que, inicialment, la majoria d'habitatges fossin situats al voltant de la plaça de la Gleva, mentre que aquest segon tram s'acabà de desenvolupar majoritàriament en el segle XIX.
Arquitectònicament parlant, el tram que ens ocupa (tram 2) és un dels menys coherents del municipi, donat que s'hi han fet múltiples reformes. Custodiat a l'arxiu municipal de la vila hi ha un projecte d'urbanització del carrer datat l'any 1970.
Durant la Segona República espanyola, el carrer del Puig va denominar-se carrer del 14 d'abril, en commemoració del nou règim polític iniciat l'any 1931 i finalitzat el 1939.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 44, 106.
Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies de Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Urbanisme, 1985, p. 34.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 51, 55.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 12.CA.