Casa Rosa Casas Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Puig, 20
A la part inicial del segon tram del carrer del Puig
513m

Coordenades:

42.01339
2.23807
436912
4651544
08215-81
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7117008DG3571N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, reformat i amb jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant les obertures de la planta baixa. Aquestes es corresponen amb tres portals, un d'ells pel pas de vehicles, emmarcats amb el mateix aplacat de pedra que revesteix el parament d'aquesta planta. Al primer pis hi ha una finestra simple amb l'ampit de pedra motllurat i dos finestrals amb les llindes de pedra. La central està gravada amb l'any 1818 i una creu central damunt del calvari. Aquests finestrals tenen sortida a dos balcons simples, amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro. Al nivell superior s'obren tres finestres de menors dimensions, amb els ampits de ceràmica i protegides amb unes baranes baixes de ferro treballat.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 12.01.EA.