Carrer de Vic Oristà

Osona
Nucli urbà d'Oristà. Oristà.

Coordenades:

41.93276
2.06131
422178
4642737
08151-125
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVII-XVIII
Bo
L'estat de conservació de les cases és heterogeni. Tot i així la majoria s'han anat rehabilitant conservant els trets característics de les edificacions del moment en que van ser construïdes.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23189
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 023A09001
Jordi Compte i Marta Homs

El carrer de Vic està situat al nucli urbà d'Oristà, creuant-lo des del centre, a la plaça Major a tocar de l'Ajuntament, fins a l'extrem nord-est, als peus de Sant Sebastià.
Es tracta d'un carrer llarg i estret i ascendent, recte en la primer part fins que gira a mà dreta a la part superior. Les cases estan distribuïdes a banda i banda exceptuant l'últim tram, on el carrer agafa una direcció oest-est i les cases estan situades només a la banda sud. La majoria de cases estan formades per planta baixa, primer pis i golfes, amb murs de càrrega de maçoneria de pedra i amb teulada de doble vessant amb aigües al carrer.
Situant-nos a l'extrem sud del carrer es troba, en el nº 1, una casa que originalment eren dos habitatges independents. El que té façana a la plaça Major, cal Berengueras, conserva un portal motllurat amb la inscripció "1730 BONAVENTURA BARANGUERAS PARAIRE" a la planta baixa, al primer pis dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, la de la dreta de les quals amb la inscripció incompleta "JOSEPH IHS IMA / ANI 1701" , i a les golfes una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una altra emmarcada amb pedra motllurada. La part que dóna al carrer de Vic conserva sis obertures emmarcades amb pedra bisellada, dos portals a la planta baixa, uns dels quals amb la inscripció "RAFAEL SOLÀ AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA 1695", tres finestres al primer pis, una de les quals tapiada, i una finestra a les golfes.
Al seu davant, al costat est del carrer es troba en el nº 2 cal Pere, una casa que conserva un portal d'arc de mig punt adovellat i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1779 inscrita a la llinda a la planta baixa, i tres finestres al primer pis, una emmarcada amb pedra bisellada i dues amb pedra motllurada, una de les quals també amb decoració d'arc conopial a la llinda.
Tornant al costat oest del carrer es troba en el nº 3 cal Venturet, on es conserven dos portal i una porta emmarcats amb pedra bisellada, i una finestra emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada i una eixida moderna.
Al seu costat en el nº 5 hi ha ca la Madrona, una casa força reformada que conserva tres finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis.
Tornant altra vegada al costat est es troba en el nº 6 cal Prat, una casa que únicament conserva un balcó emmarcat amb pedra bisellada.
Al seu costat en el nº 8 hi ha ca la Bet, on es conserven dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, a nivell de golfes.
Una mica més enllà, en el nº 12, hi ha una casa que conserva sis finestres emmarcades amb pedra bisellada, una a la planta baixa, tres al primer pis, una de les quals reconvertida en balcó i una a les golfes, a més de dues finestres emmarcades amb pedra treballada, també a les golfes.
Al seu davant hi ha cal Ferrer Boig, descrita en una fitxa individual, al costat de la qual creua el carrer del Pas Nou, formant una petita placeta a mig carrer de Vic.
Un cop deixat enrere el carrer del Pas Nou es troba a mà esquerra cal Pastisser, descrita en una fitxa individual i a mà dreta, en el nº 16, ca la Quintana, casa on es conserva un portal emmarcat amb pedra bisellada.
Al seu costat hi ha en el nº 16 cal Pere Bernat, on hi ha una porta i un portal emmarcats amb pedra bisellada, el portal amb la inscripció "RIERA" a la llinda, a la planta baixa, tres finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis, i dues finestres emmarcades també amb pedra bisellada a les golfes.
A la seva esquerra hi ha cal Julià en el nº 20, on es conserva una porta emmarcada amb pedra bisellada i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb la data de 1665 i una creu inscrits a la llinda.

(Continuació descripció)
Tornant al costat oest es troba en el nº 15 una casa que conserva tres obertures emmarcades amb pedra bisellada: un balcó, una finestra i un portal que conté la inscripció "VALENTI BOXADERAS 1759" junt amb una creu a la llinda.
A la seva dreta, en el nº 17 hi ha una casa amb cinc obertures emmarcades amb pedra bisellada, un portal a la planta baixa, un balcó i una finestra al primer pis i dues finestres emmarcades amb monòlits a les golfes.
Al seu costat, en el nº 19, trobem una casa que conserva una finestra emmarcada amb pedra motllurada convertida en balcó i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada a les golfes.
Passant altre vegada al costat est es troba en el nº 22, una casa que conserva una porta emmarcada amb pedra bisellada i una inscripció molt esborrada a la llinda, i dos balcons emmarcats amb pedra bisellada al primer pis.
A la seva esquerra, en el nº 24 hi ha cal Catri, casa que conserva una finestra i dos balcons emmarcats amb pedra bisellada.
Una mica més enllà, en el nº 28, trobem una casa que conserva un portal emmarcat amb pedra bisellada a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis i dues finestres emmarcades amb pedra treballada a les golfes.
Uns metres més amunt hi ha cal Rossell, descrita en una fitxa individual, i a partir d'aquest punt el carrer gira a mà dreta quedant totes les cases al costat sud i el costat nord ocupat pel pendent de la costa del Castell.
Seguint el carrer, un cop havent girat a mà dreta, es troba en el nº 36, una casa que conserva una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una altra amb pedra treballada al primer pis, i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada a les golfes.
Més enllà, en el nº 44 hi ha cal Curet Vell, on es conserva un portal emmarcat amb pedra bisellada.
Uns metres més a l'esquerra es troba en el nº 54, una casa que conserva tres obertures emmarcades amb pedra bisellada, un portal i dues finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits.
Al seu costat, en el nº 56, hi ha una casa que conserva un portal emmarcat amb pedra bisellada a la planta baixa, i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis.
Ja al final del carrer es troba en el nº 64 cal Cisteller, on hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada.

La part superior del carrer, avui integrada com a carrer de Vic, era coneguda antigament com "el cap del carrer".

El carrer de Vic va formar-se al llarg dels segles XVII i XVIII als peus del camí ral que conduïa d'Oristà a Vic. Precisament és el camí ral el que dóna nom al carrer, ja que era una via de comerç important per al nucli d'Oristà.

ORDEIG, Ramon (1995). Oristà i la seva història. Ajuntament d'Oristà i Caixa de Manlleu.
Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.