El Gelabert
Folgueroles

  Osona
  Camí del Gelabert
  Emplaçament
  A la banda nord-oest del terme municipal, pel camí de Sant Jordi sota la masia de Puigseslloses
  508 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.94813
  2.304
  442312
  4644251
  Número de fitxa
  08083 - 20
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22791
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00300022
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Masia aïllada de grans dimensions, formada per diversos volums adossats i amb un espai de barri tancat davanter delimitat amb un mur de pedra. L’edifici principal, de grans dimensions, presenta una planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de teula àrab disposat a tot el perímetre de la construcció. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a migdia. Compta amb un gran portal d’accés d’arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. La resta d’obertures es corresponen amb finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. Destaquen les tres finestres de les golfes, la central amb la llinda gravada amb una motllura esglaonada i les laterals amb motllures d’arc conopial. Al bell mig del parament destaca un rellotge de sol de pedra datat l’any 1663. La façana de tramuntana també compta amb obertures rectangulars emmarcades amb carreus de pedra. Les de la planta baixa són de menors dimensions que la resta i estan protegides amb reixes de ferro. Al pis s’obren dues finestres laterals amb les llindes planes i els ampits motllurats, delimitats amb unes clavellineres per posar-hi torratxes. Al centre hi ha una gran obertura d’arc rebaixat bastida amb pedra disposada a sardinell i amb l’ampit motllurat, que dona pas a una galeria embigada. Les finestres de les golfes també tenen les llindes planes i els ampits motllurats. La central té la llinda gravada amb el nom “JOAN GILABERT” i l’any 1772 inserit dins d’una orla decorada amb motius vegetals. A la banda de ponent hi ha diversos volums adossats destinats a les tasques agrícoles i ramaderes. Adossat a la banda de llevant hi ha dos volums rectangulars de factura més moderna, reformats i units per una terrassa central. Presenten teulades de dues vessants, estan distribuïts en planta baixa i pis, i destinats a habitatge. Compten amb obertures rectangulars emmarcades amb pedra i maons. Davant de la façana principal de la masia es conserva l’era, bastida amb lloses de pedra rectangulars. Davant del portal adovellat es conserva un paviment bastit amb còdols de pedra disposats a sardinell. En general, la construcció presenta els paraments arrebossats, amb les cantonades embellides amb carreus de pedra.

  La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Antigament era un dels masos més importants de la zona. Comptava amb terres que estaven sota domini de la cambreria de Ripoll i d’altres administrades pels canonges de la catedral de Vic. Tenim constància que, entre els segles XVI i XVII, el mas va adquirir moltes terres: compraren terres a Pere Albanell l’any 1500 i als hereus del mas Calvaria de Sant Martí de Riudeperes als anys 1659 i 1674. Mitjançant una aliança matrimonial amb la masia de l’Amat, que estava situada prop seu i posteriorment fou enderrocada, el mas va engrandir les seves propietats.

  ARUMÍ, Pilar; AUTET, Lluís; BOVER, M. Àngels; HOMS, Maria; HOMS, Rosa; MOLIST, Bernat; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; SELLABONA, Cesca (2021). Folgueroles, batecs d’un poble. Història gràfica del darrer segle. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 96.

  GAVÍN I BARCELÓ, Josep M. (1984). Osona. Col. Inventari d’esglésies, 15. Barcelona: Pòrtic, p. 48, 266.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 110-111, 213.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.08.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 d’octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació M.10.