El Criac Castellterçol

Moianès
Horta del Criac
Pel camí del Criac, que surt de la carretera BV-1245.
733 m

Coordenades:

41.74456
2.08822
424187
4621817
08064-247
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000500400DG22A0001HB
Virgínia Cepero González

Gran masia fortificada amb barri tancat, formada per diversos cossos, i situada sobre un petit aflorament rocós.
El cos principal consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga a dues vessants. Les obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra carejada. En destaca la finestra d'arc conopial situada a ponent.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç i es troba, en part, arrebossat.
L'accés al barri es troba al costat nord, on es conserva un petit tram amb merlets.
A l'interior del conjunt hi ha un pati amb les dependències complementàries de la casa. En destaca un pou al costat nord-est, i una pallissa amb un arc de mig punt.

CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
PLADEVALL i FONT, A. (1991) Castellterçol. Història de la vila i el seu terme. Vic: Eumo, Ajuntament de Castellterçol.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].