Conjunt de Vista Alegre Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Hospital, 27-37
A la banda de ponent del nucli urbà, formant cantonada amb el carrer dels Sants Màrtirs
552m

Coordenades:

42.01734
2.23474
436640
4651985
08215-125
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt residencial situat a la banda de ponent del nucli urbà, just en el punt on el carrer de l'Hospital conforma la seva cantonada nord-oest amb el carrer dels Sants Màrtirs. Es troba elevat respecte el nivell de circulació dels carrers i s'hi accedeix mitjançant una plataforma elevada amb escales als extrems nord i sud. Aquesta plataforma està disposada esglaonadament. essent molt més baixa a la banda de migdia i arribant als 2,5 metres d'alçada a l'extrem septentrional. Està protegida amb una barana de ferro i només dóna servei del número 31 al 37.
Pel que fa als edificis, el conjunt presenta una certa coherència formal i tipològica general, exceptuant l'edifici dels números 27-29, que conserva elements originals del segle XVIII (portal d'accés emmarcat en pedra, llinda datada l'any 1742, etc.). La resta de construccions responen a reformes o edificis de nova planta datats entre finals del segle XIX i principis del XX. La tipologia general és d'habitatges entre mitgeres, amb parcel·les d'entre 4,5 i 5 metres d'amplada i una profunditat edificada d'uns 13 metres. Les parcel·les continuen fins al peu de la muntanya en forma d'horts, jardins i coberts. Respecte a l'amplada, cal exceptuar el número 35, donat que va adquirir el triple de parcel·la per augmentar la seva amplada. Tots els edificis presenten cobertes de teula àrab de dos vessants, amb ràfecs de fusta i cornises motllurades. Estan distribuïts en planta baixa i dos pisos, amb obertures rectangulars i balcons motllurats amb baranes de ferro treballat als pisos superiors. Cal exceptuar el número 33, amb una galeria de dues obertures al pis superior. Les façanes es troben arrebossades i pintades.

Altres noms relacionats amb el conjunt: carrer de l'Hospital - Tram 2.

Aquest conjunt està integrat al carrer de l'Hospital, que forma part d'un creixement itinerant del municipi iniciat en el segle XVI. El tram del carrer on s'ubica el conjunt de Vista Alegre, bastit entre els segles XVIII i XIX, s'enfila lleugerament i s'eixampla, circumstàncies que li proporcionen una vista panoràmica esplèndida i també el nom amb el que és conegut.
A l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit es custodia un projecte d'urbanització del tram final d'aquest carrer, en aquell moment anomenat carrer de Vista Alegre, datat l'any 1954. És en aquest moment quan es construeixen les escales actuals que salven el desnivell existent (AMSHV c.1041).
En aquest conjunt hi havia els següents habitatges: can Cabot, can Carrall, can Devano, can Guitart-can Politet i cal Xato. Alhora, un altre dels edificis del conjunt era conegut com a can Xirimina o Xerimina. Estava format per sis pisos distribuïts en dues plantes amb els següents renoms: can Colomà-can Navarro, can Marameu, can Pegot, cal Peó, cal Frare i can Cigrons.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 36, 42, 45, 47, 53, 60, 64-65, 78, 88, 96, 97, 131, 133, 134.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 17.CA.