Plaça de la Vila Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Plaça de la Vila, 1-13
Nucli central del casc antic de la vila, entre els carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Major
525m

Coordenades:

42.01535
2.23641
436776
4651763
08215-113
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Plaça de planta més o menys triangular, en la que hi conflueixen tres dels carrers més antics de la vila: el carrer Major pel sud, el carrer dels Marquesos de Palmerola pel nord-est i el de Mossèn Jacint Verdaguer pel nord-oest. Alhora, per la banda de llevant, hi ha el carrer de Domènec Serrabou, obert l'any 1958 i popularment conegut com el carrer de l'Embut. L'espai presenta un forçat pendent cap a la banda de migdia i està pavimentat a un sol nivell amb llambordins de formigó. Mitjançant el canvi de format i color d'aquestes peces es diferencia l'espai de circulació pels vehicles amb l'espai pels vianants. Unes jardineres metàl·liques de planta quadrada i dos bancs adossats a la façana principal de l'ajuntament rematen l'espai obert. La plaça queda delimitada per tres façanes contínues d'edificacions, obertes en els seus angles pels diferents carrers anteriorment mencionats. Està presidida per la Casa de la Vila, la qual conforma la façana de tramuntana de la plaça i forma cantonada amb el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer (al nord-oest) i el carrer dels Marquesos de Palmerola (al nord-est). L'altra construcció originària de la plaça és l'edifici de l'Establiment, situat al costat de llevant i formant cantonada amb el carrer de Domènec Serrabou. La resta de construccions es corresponen amb edificis d'habitatges entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos o bé de planta baixa i tres plantes. Tipològicament són molt variats, tot i que en general compten amb ràfecs inclinats sobre les façanes i cobertes de teula àrab. Compten amb les façanes composades per eixos verticals d'obertures verticals, amb balcons de poc voladís i baranes de ferro forjat. La façana de ponent és la més alterada, amb diverses intervencions de nova planta.

Altres noms relacionats amb l'espai: plaça Major, plaça de Baix.

Es tracta d'un dels conjunts històrics de la vila de Sant Hipòlit de Voltregà. Aquest espai s'origina amb la primera expansió urbanística a la part baixa del fossar, situat al voltant de l'església parroquial, i completada a començaments del segle XVII. De fet, aquesta plaça està disposada al llarg d'un petit tram de l'antic camí ral que des del santuari de la Gleva creuava tot el terme municipal en direcció nord. La plaça ha estat des del segle XVII centre de reunió i també d'intercanvi comercial, amb la presència de l'antiga a botiga de la Confraria de Sant Llorenç, construïda l'any 1627 i vinculada al gremi de paraires de la vila (actual Casa de la Vila) i l'Establiment, amb una llinda datada l'any 1575 (actual pastisseria Serra).
La plaça ha estat coneguda amb diversos noms al llarg del temps: plaça Major, plaça de la República (nom oficial establert durant la Segona República espanyola), plaça del Caudillo (nom oficial a partir de l'any 1939), plaça de l'Ajuntament i plaça de Baix, en contraposició amb la plaça de Dalt (actualment plaça Nova).
Pel que fa a les reformes dutes a terme a la plaça, cal destacar l'obertura d'una nova via, el carrer de Domènec Serrabou, l'any 1958. Aquest carrer comunica la plaça amb el pont del torrent de Mitjavila i el passatge Parés. Alhora, i segons la documentació custodiada a l'arxiu municipal de la vila, l'any 2004, en el marc d'un projecte d'urbanització de diversos carrers del casc antic, és substituí la pavimentació existent per una altra de llambordins de formigó, així com la col·locació de nou mobiliari urbà. Aquest projecte fou signat per l'arquitecte J.M. Claparols.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 31, 44, 74, 109.
Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies de Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Urbanisme, 1985, p. 42.
SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 125, 130.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 51.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 05.CA.