Forn romà o jaciment de can Roquet Tavèrnoles

  Osona
  Can Roquet
  En un marge al costat del camí que va des de Vic a Savassona.
  503 m

  Coordenades:

  41.9549
  2.3245
  444017
  4644989
  08275 - 61
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Romà
  II-I aC
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 9 (arqueològic). JA.
  Sí, CC.AA.: 2641.
  Fàcil
  Altres
  Privada
  4152002DG4445S0001KQ
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'un centre d'explotació ceramista d'època romana. El jaciment es troba en un marge al costat del camí antic de Vic a Savassona, pròxim a can Roquet.
  Es conserva un forn de planta rectangular, fet amb murs de terra cuita, amb la graella intacta.
  Als camps dels entorns, s'hi han recollit una gran quantitat de materials arqueològics, corresponents a fragments de ceràmica feta a mà i a torn, amb una major concentració als voltants del camí i de la piscina de can Roquet.
  Segons informacions errònies de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, no queda cap resta del jaciment però, durant la redacció del present treball, s'ha pogut constatar l'existència del forn, i la seva rellevància arqueològica.

  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2011). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1990). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Tavèrnoles).
  MOLAS i FONT, M. D. (1975). La comarca de Osona. Problemática de su iberización y proceso de romanicación a través de su carta arqueológica. Tesi de llicenciatura. Inèdita, p.199.