Balma de la Baronessa Tavèrnoles

  Osona
  Savassona, castell
  Al vessant oest del turó del castell de Savassona.
  625 m

  Coordenades:

  41.95509
  2.3366
  445020
  4645003
  08275 - 60
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Dolent
  La remoció de les terres produïda durant les obres va alterar parcialment el sòl del jaciment.
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 12 (arqueològic). JA.
  Sí, CC.AA.: 2644.
  Difícil
  Científic
  Privada
  08275A003000290000OX
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'un abric de grans dimensions, situat al vessant oest del turó del castell de Savassona.
  A la dècada dels anys 50 del segle passat, va ser objecte d'unes obres per tal d'habilitar l'indret pel turisme. La remoció de les terres produïda va alterar parcialment el sòl del jaciment. Durant les obres es van recollir restes arqueològiques, tot i que no es coneix el seu nombre exacte ni la localització de totes les troballes, ni tan sols si s'hi observaren estructures i/o diferents nivells d'ocupació.
  Es van documentar 48 fragments de ceràmica antiga, que van ser dipositats al Museu Episcopal de Vic.
  Es tracta de 36 fragments informes i sense decoració, 12 fragments amb decoració de cordons impresos, nanses i parts del coll, que permeten situar cronològicament el jaciment entre el Calcolític i el Bronze Antic (-2200/-1500).
  Aquests fragments formen part d'un vas, de pasta grollera, d'uns 13 mm de gruix, amb desgreixant de quars de gra mitjà i gros i amb cocció oxidant deficient.
  Pels fragments conservats de la vora, es dedueix que correspon a un vas de 33 cm de diàmetre. És de vora recta i llavi pla, amb impressions de fora rectangular i inclinada a tot el volt. Sota la vora presenta una decoració formada per un cordó doble, pessigat a la pasta, amb incisions verticals que tallen els cordons i amb formes rectangulars i ovals realitzades amb punxó.
  El cos del vas presenta una decoració formada per pessics impresos amb motius rectangulars. El mitjà de prensió el formen mamellons que perforen la paret del vas i de la que arrenquen quatre cordons verticals cap a la part baixa amb impressions. Al centre s'intueix un doble cordó imprès. El seu gruix, uns 12 cm, l'amplada de la boca, i el mitjà de prensió ens indica que es tracta d'un vas amb tendència globular i de grans mides.

  Ubicació del material arqueològic: Museu Episcopal de Vic.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  BUXÓ, D. [et al.]. (1982) "Noves aportacions al jaciment de Savassona". Ausa, vol. X, núm.102-104. Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs, p. 95-112.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2011). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1990). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Tavèrnoles).