Forn d'en Colomer Granollers

Vallès Oriental
Camí de canl Jardiner, 08400-GRANOLLERS
A la serra de Llevant

Coordenades:

41.59383
2.2925
441035
4604923
08096-395
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Productiu
Privada
Ref. cad.: 005A00114
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Segons J. Estrada (1993:75) prop de la casa de cal Jardiner, concretament "als terrers del forn s'hi recull ceràmica republicana-romana, amb fragments de ceràmica campaniana, de vernís negre. Entre altres formes, es troben nanses d'àmfora, fragments de terrissa de tres capes -de cuita ibèrica, vores de gerra, etc". En altres prospeccions efectuades per ESTRADA (1993:76) hi va recuperar restes diverses de materials arqueològics també d'època romana-republicana (comuna, sigil·lada, àmfora, ibèrica pintada, etc). L'any 1961 el senyor Vicenç Garriga l'hi va fer entrega de "fragments de tres o quatre vasos de ceràmica ibèrica feta a mà". J. Estrada va qualificar aquest jaciment com a vil·la romano-republicana si bé no s'han documentat restes d'estructures que permetin confirmar-ho (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. A la bibliografia (ESTRADA, 1993) no es distingeix si aquest jaciment es troba separat o inclòs a cal Jardiner. S'obren fitxes separades al trobar-se així a (VILA, 2001). Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada l'any 1947, 1948, 1951, 1961 (VILA, 2001).

ARRIZABALAGA, A.; PARDO, J.; SADURNÍ,J.; (1984) Els orígens de Granollers i el Vallès Oriental. Caixa d'estalvis de Catalunya, Granollers. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. RevistaVallès. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.