Carrer de Tetuan Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Tetuan - prop carrer de l'Enginyer, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60969
2.29199
441007
4606684
08096-396
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Segons J. Estrada (1993:83) en unes piles de rocs i obra hi va trobar un fragment de coll de dòlium. La manca de dades suficients no permet definir en precisió si es tracta d'un jaciment, quines són les seves característiques ni tampoc la cronologia. La troballa d'aquestes restes mobles de forma aïllada podrien tenir el seu origen en l'existència d'un jaciment en el mateix indret o tractar-se de fragments aportats amb posterioritat en el temps (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el dia 25 de gener de 1947 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. RevistaVallès. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.