Convent de les Germanes Josefines Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Josep, 6, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60802
2.28506
440428
4606503
08096-73
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1922
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-099
Fàcil
Residencial
Privada
Congregació de les germanes Josefines, Carrer de Sant Josep, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici amb mitgera a ponent i façana a pati a llevant. Consta de planta soterrani, baixa i dues plantes pis amb coberta plana, acabada en barana. En el costat de llevant hi ha espadanya d'un buit amb campana. La façana que dona al carrer de Sant Josep és plana, i està composada simètricament amb buits de proporcions verticals, reduïts en alçada els de les plantes pis al col·locar persiana enrrollable. Aquesta verticalitat queda compensada per la cornisa i les cinc fines impostes que emmarquen les dues plantes pis. A l'eix central de l'edifici, els buits estan emmarcats mitjançant una llinda graonada, mentre que la portalada d'entrada ha estat emfasitzada per una senzilla marquesina (CUSPINERA et alií, 2001), sobre la que hi ha un medalló decoratiu de ceràmica esmaltada policroma.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-099. Fotografia 1 de Lluís Vila i Bonamusa

Les Josefines, cridades per l'Ajuntament el 1884, s'afincaren definitivament amb el nou convent del 1922, davant la foneria Trullàs. Al costat de la paret nord del convent hi passava el Rec Gran, conegut en aquest indret com el Bonó de les Monges (GARCIA-PEY, 1990)

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.