Cases plaça Porxada 21-23 Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Porxada, 21, 22, 23, 08400-GRANOLLERS
Dins el recinte emmurallat de la ciutat

Coordenades:

41.60801
2.28803
440676
4606500
08096-26
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Renaixement
Contemporani
XVI
Regular
Continues reformes a la planta baixa han canviat la seva configuració inicial, fent evident la incoherència entre la planta baixa i les superiors. La darrera fesomia que presenta l'edifici demostren restauracions abusives.
Legal
PEPHA nou, Núm. R-089
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15327DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de cases situades a la plaça de la Porxada, al centre del nucli antic de la ciutat. Formen un únic edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes, amb coberta a dues vessants. Façana plana de paredat comú arrebossat amb balcons lleugers de pedra d'arc pla, sobre successius eixos de composició vertical molt accentuada, que no trenquen el seu caràcter de façana plana. A l'interior de l'edifici hi ha una finestra renaixentista d'arc pla amb un guardapols sinuós sostingut per figures a les impostes i un relleu a la llinda amb dos lleons i un escut. Carota i ornamentació vegetal al replanell (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985). Per les característiques estructurals de la part central de l'edifici sembla clar que s tracta del patí d'una casa palau de finals d'època gòtica i inici del Renaixement.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-089

Al segle XVI Granollers havia crescut considerablement esdevenint el més important centre comercial de bona part de Catalunya, amb la seva fira dels dijous. Els habitants de Granollers practicaven oficis i donaven els seus serveis a la pagesia de municipis d'un bon radi al voltant. Gairebé tots els habitants pertanyien a una confraria, sota la que s'agrupaven els diversos oficis (SESÉ, 1987a). En el segle XVI, Granollers sobrepassa les seves muralles medievals, estenent-se pels carrers de Corró i de Barcelona. Significava el triomf de la classe menestral i l'augment del poder de les ciutats i reial. En aquest moment la vila de Granollers va ser capaç de construir la Porxada, empedrar els carrers, es van bastir nous edificis, va encunyar monedes i es va fer una nova casa de la Vila (1581-1582). Aquest augment de poder de l'Ajuntament deriva del control sobre el mercat i els impostos que pagava. Existien els càrrecs de Pessador, Mostassà o Palloler que el 1584 tindria un edifici propi: "el Pallol" o magatzem de gra. En principi la Porxada va ser pensada com aixopluc per a la llotja de gra, ja que l'Ajuntament tenia el monopoli del blat, i al seu voltant s'hi anaven posant els altres productes: hortalisses a la plaça de l'Oli, llegums a la del Blat, terrissa a la de les Olles, animals a la plaça del Cabrits, etc. (SESÉ, 1987a).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. SESÉ, Jaume (1987a) 1. La Porxada. Granollers al segle XVI, Col. Coneguem Granollers, núm. 1., Granollers, Ajuntament de Granollers.