Casa Joaquim Trullàs Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Alfons IV, 64, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60409
2.28783
440655
4606065
08096-59
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1935
Marian Lasús Pecamins (arquitecte)
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-001
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15328DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres de planta semisoterrani, baixa i dues plantes pis. Façana de composició simètrica de paredat estucat. La planta baixa està tractada com a basament amb estucat carreuat. En aquesta planta es veuen les obertures del semisoterrani. Les plantes primera i segona amb estuc llis i limitat per pilastres a les parets mitgeres que emmarquen les obertures de proporció vertical: coberts amb arc carpanell, els de la planta baixa, escarser els de la primera i de punt rodó els de la segona; tots tancats amb persiana de llibret mòbil i protegits amb barana de ferro. La coronació es formada per una balustrada que emfasitza la cornisa que limita el pla de façana, amb hídries als pilars. La coberta és plana. El llenguatge emprat quant a elements formals i decoratius té un caràcter eclèctic, encara que característics del llenguatge noucentista (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1986)..

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-001. El número original era el 66.

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.