Casa Francesc Marimon Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona, 15, corredossos de Sant Cristòfol, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60748
2.28703
440592
4606442
08096-3
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1924
M.J. Raspall i Mayol
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-014
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Habitatge unifamiliar de planta rectangular i tipologia ciutat jardí, amb tres façanes que fan cantonada tocant a l'antiga muralla medieval, la principal alineada al carrer de Barcelona i les altres dues al jardí, orientat a migdia, tancat amb paredat arrebossat amb pilars d'obra i reixes de ferro. Presenta planta baixa, dues plantes pis i coberta de teula a tres vessants. De la façana al jardí sobresurt un cos central amb un capcer curvilini. Les franges del forjat i les impostes dibuixen línies horitzontals en contrast amb la composició vertical de les obertures. La façana queda acabada en un potent ràfec i està arrebossada. La simetria de les façanes queda trencada pel porxo de la cantonada que, pel carrer de Barcelona, té l'entrada a l'habitatge. En la cantonada destaca la columna de secció circular coronada per un capitell jònic. En la primera planta hi ha un balcó corregut que emmarca els buits de la planta baixa amb barana de ferro, en la que destaquen dibuixos de llenguatge art decó (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-014.

Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965). Va ser comprada cap a la dècada de 1970 per la senyora Àngela Margall, qui va reformar les inicials del nom del propietari que es troben a la reixa de la entrada "FM" per "AM". Està feta al lloc d'una antiga parcel·la. En fer un clot per plantar un arbre al jardí de casa seva el propietari de la finca localitzà fragments de terrissa romana dins de les restes d'un petit forn ceràmic, que corresponia a la part inferior de la cambra de combustió, de forma ovoide, amb l'ocadel forn a la banda nord. Al seu interior van aparèixer nombrosos fragments de "tegula", ceràmica comuna romana, claus de ferro i un fragment de terra sigillata africana A (INVENTARI, 1997; VILA, 2001).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997.; PARDO, Jordi (1983) "Noves troballes arqueològiques romanesa Granollers", Informatiu Municipal, novembre - desembre; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.