Casa de Francesc Mas
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Barcelona, 5
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers
  143

  Coordenades:

  41.60763
  2.28707
  440595
  4606459
  Número de fitxa
  08096 - 1
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Renaixement
  Segle
  XVI
  Any
  1592
  Estat de conservació
  Bo
  Necessitat de manteniment
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-012. Protecció de tipus II: Conservació amb reforma condicionada.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 28940
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Granollers
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Casa entre mitgeres situada al carrer de Barcelona, molt a prop ja de la Plaça de l'Església. Consta de planta baixa i dues plantes pis. La façana és plana, i presenta el paredat arrebossat amb finestra de pedra transformada en balcó i portal d'entrada amb arc de pedra de mig punt dovellat. La façana es corona amb un ràfec imbricat que incorpora la canal formada per peces de terra cuita (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985). La dovella central del portal té la següent inscripció: "IHS. Francesc Mas. 1592". L'edifici conserva els següents elements destacables:

  1. Façana principal. Planta baixa. Porta principal ja esmentada amb la inscripció de Rancesc Mas de 1592.

  2. Façana principal. Planta noble. Finestra actualment transformada en balcó. Acabada amb llinda plana i motllura simple.

  3. Façana de llevant. Planta noble. Finestra acabada amb arc pla que actualment es troba tapiada per un envà de totxos, entre dues parcel·les. Estil renaixentista.

  4. Parcel·la posterior. Planta baixa. Arc de mig punt adovellat i actualment tapiat per un envà de maons. Té una alçada de 2,3 m.

  5. Parcel·la posterior. Planta baixa. Porta acabada amb arc rebaixat, actualment tapiada per un envà de maó al qual se n’hi adossa un altre en sentit perpendicular.

  6. Parcel·la posterior. Planta noble. Finestra acabada amb un arc rebaixat, situada per sobre de la porta anterior, tot i que descentrada. Està tapiada per un envà de maçoneria de pedra i calç i tallada per una obertura posterior, també tapiada (PANCORBO et alii, 2006: 178).

  Avui és Casa de Cultura.

  Aquesta parcel·la apareix citada en un document el dos de juny de 1595, en el qual Francesc Mas, calceter de Granollers, reconeix tenir pel rector del Col·legi dels Jesuïtes de Betlem de Barcelona diverses cases al carrer Barcelona. Segons un estudi de topografia històrica de Granollers, a la façana s'hi poden distingir dues fases constructives: la primera corresponent a les plantes baixa i noble, d’època renaixentista (1592), i la segona corresponent a la segona planta. Tanmateix, cal tenir en compte que a la part posterior de l’immoble hi ha un pati des del qual s’observen diversos elements corresponents a més de dos períodes diferenciats (PANCORBO et alii, 2006: 178).

  Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965). Segons la inscripció del portal, la casa fou construïda l'any 1592 per Francesc Mas.

  BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers.

  PANCORBO, Ainhoa; VILA, Josep M i altres (direcció de Raquel LACUESTA i Albert LÓPEZ (2006). Topografia urbana de Granollers entre els segles X i XVI. Estat de la qüestió i hipòtesi de configuració. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona; Ajuntament de Granollers (treball inèdit), p. 177-180.

  PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.