Mas Sant Vicenç Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 1000 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 9'600

  Coordenades:

  41.96926
  2.18515
  432483
  4646684
  08100-42
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02200024
  Jordi Compte

  El mas Sant Vicenç es troba situat a l'extrem oest de la parròquia de Sant Cristòfol de Vespella, en una zona elevada situada per sota de la costa de Sant Bartomeu del Grau i per sobre de la resta de la parròquia, pocs metres al nord de Masramon.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per dos un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes fruit de nombroses ampliacions com ho demostren diverses cantonades diferenciades amb carreus treballats que han quedat integrades als murs. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb una teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud-est, conté a nivell de planta baixa dos portals emmarcats amb pedra bisellada, un dels quals reformat, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes dues finestres reformades emmarcades amb pedra treballada i una galeria de dues obertures d'arc de mig punt emmarcada amb pedra treballada, també reformada. A l'esquerra hi ha un cos adossat que forma una eixida a nivell de primer pis.
  La façana nord-est conté únicament dues finestres al nivell de primer pis, emmarcades amb pedra bisellada, i dues finestres a les golfes.
  La façana nord-oest forma un queixal a causa de les ampliacions. A l'esquerra hi ha una espitllera a nivell de planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra bisellada al primer pis i dues obertures reformades a les golfes, una de les quals és una porta a la que s'accedeix a través d'unes escales exteriors metàl·liques. A la part central, on la façana forma el queixal hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada per nivell, la de les golfes reformada. A la part dreta hi ha una espitllera a la planta baixa, una espitllera i una finestra emmarcades amb pedra bisellada al primer pis i una finestra a les golfes.
  La façana sud-oest està dominada en la seva part dreta per un cos reformat que forma una eixida a nivell de primer pis. A la part esquerra destaca una finestra emmarcada amb pedra treballada amb decoració motllurada d'arc conopial a la llinda per sobre la qual hi ha una creu en relleu. Una mica més amunt hi ha un carreu semicircular integrat al mur amb la inscripció "1739 AVE MARIA Sn Po Ca" , aquesta última part abreviació de "SIN PECADO CONCEBIDA".

  A la masia es conserven alguns elements arquitectònics relacionats amb l'església de Sant Vicenç de Vespella com part del campanar o restes d'una creu monolítica.

  El mas Sant Vicenç es troba documentat l'any 1230 quan Simó de Relat va arrendar per dos anys a Guillem de Sant Vicenç una part de la batllia que tenia del castlà Bernat de Tornamira. També apareix documentat en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.