Edifici al carrer de Baix, 46 Castellterçol

Moianès
C. de Baix, 46.
727 m

Coordenades:

41.75174
2.11914
426766
4622588
08064-26
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1666
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28707 .
Fàcil
Residencial
Privada
6828625DG2262N0001ZI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa, i actualment de dues plantes pis, fruit d'una reforma; anteriorment constava de planta baixa, una planta pis i golfes.
El portal d'entrada és d'arc de mig punt adovellat.
Les finestres de la planta baixa i del primer pis són de pedra carejada. La de la planta baixa, duu inscrit l'any "1666".
El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

La manufactura de la llana i el negoci de la neu van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).