Edificis al carrer de Barcelona, 9-19 Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 9-19.
721 m

Coordenades:

41.75187
2.12153
426965
4622600
08064-27
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28708
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un conjunt arquitectònic format per tres cases situades al nucli urbà de Castellterçol, al carrer Barcelona, darrera de l'església.
Són edificis entre mitgeres, de planta rectangular, i consten de planta baixa i dos pisos.
Les cobertes són a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal.
Les façanes tenen una composició ordenada, coronades per un ràfec. Les obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra treballada, però també amb llinda de fusta. El portal de la casa del número 13 presenta inscrit l'any de construcció: "1679".
El parament de les façanes és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat.

La manufactura de la llana i el negoci de la neu van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).