Edifici al carrer de Josep Gallés, 22 Castellterçol

Moianès
C. de Josep Gallés, 22-24.
715 m

Coordenades:

41.7533
2.12083
426908
4622759
08064-25
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1667
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28706
Fàcil
Residencial
Privada
6929212DG2262N0001RI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada al carrer.
Hi ha quatre antigues obertures de pedra carejada. En destaca la llinda de la finestra de la planta baixa, que presenta una inscripció amb l'any de construcció "1667", l'anagrama de Jesucrist al mig i uns cardets a cada costat, que indiquen la professió de paraire dels seus antics habitants.
El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat.

Els antics habitants d'aquesta casa, tal i com consta a la llinda del seu portal, eren paraires. L'any 1616 es va fundar el Gremi dels Paraires a Castellterçol.
La manufactura de la llana va experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).