Edifici al carrer de l'Hospital, 2-4 Castellterçol

Moianès
C. de l'Hospital, 2-4.
720 m

Coordenades:

41.75248
2.12072
426898
4622668
08064-24
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1668
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28703.
Fàcil
Residencial
Privada
6928201DG2262N0001LI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada al carrer.
La façana és de composició asimètrica, amb finestres quadrades, de pedra treballada; en destaca la llinda de la finestra superior, amb l'any "1668" inscrit. El portal d'entrada és d'arc de mig punt adovellat.
La façana és de pedra lligada amb morter de calç, arrebossada.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).