Cal Marcelo / Cal Tut / Cal Faura El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Salut, 18
132

Coordenades:

41.43956
2.01168
417435
4588026
08158 - 282
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Legal
BPU. F23-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7582914DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres barri posterior, de planta rectangular, amb una crugia, de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de façana presenta dos eixos verticals de composició. El més important dels dos es troba a la dreta i està generat per la porta d'accès i un balcó a sobre de la mateixa. La porta està solucionada amb una llinda en arc lleugerament rebaixat. El balcó és ampitador amb brèndoles de secció circular i una base molt estreta. A la façana hom observa, així mateix, la presència d'un segon eix, a la dreta, generat en planta baixa per una finestra amb llinda en arc rebaixat, sota la qual hi ha una obertura quadrada que, en origen probablement era per a abocar-hi el raïm o altres productes del camp.

L'edifici encara conserva un aire tradicional a pesar de l'aplacat a la part baixa de la façana.

Es coneixia com Cal Faura el 1755 i com a cal Tut l'any 1924 (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.