Rectoria Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Església, 11
Al tram inicial del carrer de l'Església, davant del col·legi dels Sagrats Cors
530m

Coordenades:

42.01562
2.23772
436885
4651792
08215-94
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Vic
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, reformat i amb un gran espai de jardí situat a la banda de llevant de la finca. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec d'obra. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. La planta baixa presenta un gran portal central d'arc de mig punt dovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. Destaca un medalló ovalat encastat a la dovella clau amb la imatge del Sagrat Cor i la inscripció "REINARE". En l'actualitat, aquest portal està destinat al pas dels vehicles i, alhora, està emmarcat per dos portals més d'obertura rectangular, emmarcats amb carreus de pedra i amb les llindes planes d'arc conopial. El de la banda de ponent fou transformat en portal a partir d'una finestra prèvia. Les obertures del pis són rectangulars, estan emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes d'arc conopial. Aquestes obertures es corresponen amb dues finestres simples amb els ampits motllurats i un finestral lateral amb sortida a un balcó simple amb la llosana motllurada i la barana de ferro decorada. A les golfes s'obren tres petites finestres centrals d'arc de mig punt, amb l'ampit corregut i motllurat, i dues finestres laterals de les mateixes característiques, tot i que amb els ampits simples i de majors dimensions. Totes aquestes obertures tenen les impostes bastides amb maons i presenten els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color groc, amb un sòcol arrebossat de gramatge més dens i pintat de color gris.

Tenim notícia que a l'interior de l'edifici s'hi localitza una llinda datada l'any 1672, que antigament es trobava a la façana. Segons les informacions aportades per mossèn Jordi Castellet, la construcció ha sofert diverses transformacions des de mitjans del segle XVII. La darrera gran remodelació està datada a mitjans del segle XX. També tenim notícia que durant un temps, cap a mitjans dels anys 50, l'emisora de Ràdio Voltregà fou instal·lada a l'edifici. En l'actualitat, la construcció és la residència del rector de la parròquia i també està destinada a despatx parroquial.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 109.
BAS I PORTET, Pep; PADRÓS, Mariona; SITJÀ, Montse (1988). "Què en penses?". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà, nº 4, agost 1988, p. 6.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.03.EA.