Masoveria de Serrabou Tavèrnoles

Osona
Serrabou
A llevant de la masia de Serrabou.
523 m

Coordenades:

41.95661
2.31378
443130
4645186
08275-164
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1819
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 8 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Residencial
Privada
002401400DG44E0001YY
Virgínia Cepero González

La masoveria de Serrabou es troba a pocs metres a llevant de la masia.
És un edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Presenta un portal rectangular emmarcat amb carreus, amb la següent inscripció a la llinda: "FAUSTO SERRABOU HA EDIFICAT AL BOU 1819".
Les finestres són de disposició simètrica, de forma rectangular i emmarcades per carreus.
A la façana de llevant hi ha un annex, que consta de planta baixa i un pis, amb coberta a una vessant.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 10.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Segons la llinda del portal principal, la casa fou construïda l'any 1819 per Fausto Serrabou.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.