Fussimanya Tavèrnoles

Osona
Fussimanya
Pel camí que surt pocs metres després del punt quilomètric 7 de la carretera BV-5213.
541 m

Coordenades:

41.9765
2.34985
446136
4647371
08275-24
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 42 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Productiu
Privada
6476018DG4467N0001BS
Virgínia Cepero González

Masia formada per diferents cossos adossats, fruit de les diverses etapes constructives. Es troba assentada en un indret amb cert pendent.
El cos original és de planta rectangular, i consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Al sud-oest hi ha adossats dos volums a diferent alçada. Un és de planta rectangular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i segueix els pendents de la casa.
L'altre, és de planta irregular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a una sola vessant, i aboca les aigües a tramuntana.
La façana principal presenta un portal rectangular, emmarcat amb carreus, amb la llinda datada amb l'any "1717" i tres finestres amb llinda de fusta; al costat esquerre sobresurt un forn adossat.
Les obertures són amb llinda de fusta. A llevant, s'hi obre un gran finestral a la planta baixa, i tres finestres al primer pis. A tramuntana, s'hi obren diverses finestres i hi ha dos contraforts.
A l'oest hi ha l'antic porxo, reconvertit actualment en galeria. A la planta baixa hi ha un portal d'accés a la casa.
A l'est s'hi adossa un cos de planta rectangular, amb un portal a l'oest, un finestral a tramuntana, i un portal i diverses finestres a migdia.
El parament és fet de pedra repicada sense revestir.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

La masia es troba documentada als fogatges de la parròquia i terme de Savassona de l'any 1553, en que hi vivia Miquel Fonçimany.
Segons la llinda datada del portal de la façana principal, la casa fou reformada i/o ampliada l'any 1717.
A la dècada dels anys 70 del segle passat, la masia fou objecte d'una restauració i remodelació, per tal d'habilitar-la com hostal.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.