El Pou Tavèrnoles

Osona
El Pedró de Folgueroles
Pel camí del Pou, que surt del nucli del Pedró de Folgueroles.
605 m

Coordenades:

41.94569
2.32615
444146
4643966
08275-16
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Popular
XVII-XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 18 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Residencial
Privada
08275A003000170000OP
Virgínia Cepero González

Conjunt arquitectònic format per la masia, la masoveria i dos coberts agrícoles.
La masia i la masoveria fan una planta quadrangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana, orientada al sud-oest.
La façana principal presenta un portal adovellat d'arc de mig punt, amb el relleu d'un escut a la dovella. Les finestres són emmarcades amb carreus de pedra; algunes presenten inscripcions i relleus amb formes conopials i cares.
En destaca un antic balcó, amb l'estructura de fusta i, al seu costat, un porxo amb pilars quadrangulars de maçoneria i barana de fusta.
A la façana nord, hi sobresurt una torre de planta rectangular, que consta de tres plantes. La coberta és a dues vessants.
A l'est hi ha un volum de planta rectangular, que consta de dues plantes, cobert a dues vessants. A la primera planta hi ha un gran porxo.
Adossat al sud-est del cos principal, hi ha un annex de planta rectangular, amb coberta a tres vessants, i una torre quadrada de dues plantes, amb la coberta plana.
Les finestres són emmarcades de carreus. Al costat de tramuntana hi ha una terrassa amb un coll de pou que duu inscrita la data "1762".
L'antic habitatge dels pastors és de planta rectangular, i consta actualment de tres plantes, fruit de les diverses ampliacions al llarg del temps.
La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a l'est.
El portal principal és rectangular i es situa a la primera planta, ja que la planta baixa queda en un nivell inferior. A la llinda hi ha les restes d'una inscripció, amb la data "- -73".
El parament dels murs de les diverses construccions és de pedra sense revocar, a excepció de la façana principal i la posterior l'edifici originari, que són arrebossades.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 22 i 23.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.
Hi ha un antic jub d'aglans i un cobert agrícola que es troben dins del terme municipal de Folgueroles.

La primera referència de la casa és un document de l'Arxiu Episcopal de Vic de l'any 1423.
Consta entre els masos registrats al terme de Folgueroles al fogatge de l'any 1553. Aleshores l'habitava CEBRIÀ POALL, nom que devia derivar a Pou.
Les llindes de la masia són dels segles XVII i XVIII, i corresponen a reformes i ampliacions de la casa.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.