El Folchs
Malla

  Osona
  Caseria de Malla
  Emplaçament
  Davant l'església parroquial

  Coordenades:

  41.88701
  2.23521
  436550
  4637514
  Número de fitxa
  08111 - 43
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIV-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002202100DG33H0001OS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El Folchs és una masia que podria tenir el seu origen en una petita casa de la sagrera medieval, que podem identificar amb el cos de tramuntana. En aquest s'hi conserva una finestra amb festejadors tapiada i la llar de foc amb la boca del forn de pa. En la seva proximitat es va construir una segona casa, que vers el segle XVIII va quedar unificada en un sol volum. Durant el segle XX, s'hi va afegir un cos lateral. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en quatre crugies. Consta de semisoterrani, planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Està construït aprofitant el desnivell del terreny, en una cota inferior a l'església parroquial. Per contenir les terres del mateix, a la part de ponent, hi ha un mur construït en opus spicatum, que és probable que antigament tingués continuïtat per sota la rectoria, quan el camí encara no existia. Totes les obertures de la masia són d'arc pla arrebossat, algunes de factura moderna. Al pòrtic que configurava la galeria de la façana s'hi ha afegit un tancament de vidre. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa i tàpia, revestits amb morter de pòrtland.

  La història del mas Folchs està documentalment lligada a la del mas Esglésies, que durant el segle XI era la batllia de la Pabordia de Palau a Malla. Els descendents del mas Folchs mantenen l'alias Esglésies o Iglesies almenys des del segle XIV, pel que sembla que formaven part de la mateixa propietat. L'any 1325, Simona Iglesias i el seu fill Pere venen un alou que tenien Elisenda Folchs i el seu fill Jaume. Uns anys més tard, la pubilla del mas, Francesca Folchs, va casar-se amb Francesc Iglesias, alias Camps, qui l'any 1370 va rebre tot el mas Iglesias de Pere Janer de Santa Eugènia. Aquest mateix segle, el rei Pere el Cerimoniós va ordenar d'emmagatzemar els cereals dels masos que es trobessin dins la seva jurisdicció dins dels recintes emmurallats, davant la imminent incursió de les tropes de l'infant Jaume de Mallorca. En aquest context, el veguer i el notari de l'escrivania de la cort de la Vegueria d'Osona van anar a visitar els pobles de la rodalia de Vic per comunicar l'ordre del monarca. A Malla van reunir a l'era del mas Folcs a diversos veïns. Tenint en compte aquesta dada i que els descendents de les pubilles mantenien el nom Folchs, hem de pensar que es tractava d'un mas important. L'any 1642, Pere Folchs, notari de Vic i hereu dels masos Folchs i Iglesias de Malla va arrendar el mas Folchs a Joan Sala. A partir d'aleshores el mas degué quedar com a masoveria, mentre que els seus propietaris residien a Vic.

  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.
  PUIGFERRAT, C. (2000). "Fam, guerra i pesta a la Plana de Vic 1374-1376". Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs.