Col·legi Pereanton Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Espí i Grau, 3, 08400-GRANOLLERS
Tocant al recinte emmurallat medieval,

Coordenades:

41.60914
2.28824
440694
4606626
08096-14
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1918
Jeroni Martorell i Tarrats
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. P-02
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres situat prop del recinte medieval, de plantes soterrani, baixa i pis, amb coberta composta de teula àrab. Façana plana, arrebossada, de composició simètrica, amb dos cossos. Sòcol de pedra carreuada que incorpora els reduïts buits de la planta subterrània i paret arrebossada coronada per un ràfec imbricat de teula. Coberta a dues vessants. Accés pel cos central que sobresurt del pla de façana amb un capcer de perfil trencat i sinuós emfasitzant l'entrada, amb un buit el·líptic. Portal d'entrada amb treballada cornisa guardapols de pedra en relleu amb escut central protegint una fornícula amb la inscripció "Tiernas inteligencias al abrirse en este lugar / a los esplendores del saber y la virtud, / como flores que de contínuo se suceden / renovando su aroma, perpetuarán la gratitud / de Granollers a su generoso hijo / Don Ginés Pereantón y Forns / quién, recordando la antigua escuela donde inició su cultura / ofrenda a la villa natal este edificio / 9 septiembre 1919". El cos del costat de llevant composat amb un únic eix. En la planta baixa hi ha el buit corresponent a un portal de llinda plana emmarcat. La part baixa està tancada amb paredat arrebossat i un ampit de ceràmica vidriada verda. Sobre la llinda hi ha un ull de bou el·líptic emmarcat en pedra. El llenguatge emprat li dona un marcat caràcter noucentista (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985). Al pati de l'escola creix un interessant exemplar de pi blanc (MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. P-02

Genis Peranton féu construir les escoles que porten el seu nom. L'edifici comprèn el que havia estat escola on aquest granollerí havia après les primeres lletres (GARRELL, 1960). El carrer d'Espí i Grau era conegut com el "carrer dels Col·legis Nous" i al mateix donen les façanes de bon nombre d'edificis singulars de Granollers com l'escola Pereanton i els casals de can Pedrals, can Puntes i Sant Francesc (GARCÍA-PEY, 1990)

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell. MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES (2001) Arbres d'interès local de Granollers. Llista prèvia Barcelona: Comissió de Cooperació de Museus Locals de les comarques barcelonines, Diputació de Barcelona.; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.