Casanova del Raurell Tavèrnoles

  Osona
  El Raurell
  Pel camí que surt a mà dreta del quilòmetre 8,5 de la carretera BV-5213.
  641 m

  Coordenades:

  41.96871
  2.37005
  447803
  4646494
  08275-11
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 40 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24245.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000805600DG44F0001LG
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, formada per diversos cossos adossats, fruit de les diferents etapes constructives. Ha estat objecte, recentment, d'unes obres de remodelació integral.
  La coberta és a dues vessants, amb teula àrab i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
  El cos principal, de planta quadrangular, consta de planta baixa, i planta pis. L'antiga masia fou objecte d'una ampliació amb dos volums per la banda de ponent. Els dos cossos són de planta rectangular i coberta a una vessant, seguint el mateix pendent de la coberta original.
  El volum annex a l'antiga casa consta també de planta baixa i planta pis. S'hi adossa, per la façana de ponent, un tercer volum que consta només d'una planta, degut al pendent de la coberta. A la part de ponent d'aquest cos, s'hi adossa un cobert de planta baixa, la coberta del qual segueix el pendent dels altres volums.
  El portal d'entrada és rectangular, amb llinda de fusta. Les finestres de la façana principal són de composició asimètrica, unes amb llindes de fusta i d'altres amb grans carreus. Al nord, s'hi obre un altre portal i quatre finestres, i a llevant dues finestres més.
  La façana de migdia presentava la inscripció següent: "PUEBLO DE TAVERNOLAS Y CEBASSONA, PARTIDO DE VICH PROVINCIA DE BARCELONA", però arrel de l'última reforma de la casa, es va repicar la façana per a deixar-la amb pedra vista i es va eliminar la inscripció.
  Tanmateix, s'hi van incorporar solucions constructives actuals, com la barbacana de fusta de pi i les xemeneies metàl·liques, que trenquen amb la resta d'elements arquitectònics tradicionals.

  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  La Casanova del Raurell probablement fou construïda com a annexa de l'explotació agrícola del mas Raurell, que es troba registrada als fogatges de la parròquia i terme de Savassona l'any 1553.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1985). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).