Casa Vídua Uyà Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Roc 8, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60827
2.28854
440718
4606529
08096-155
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1908
Bo
Arc de mitgera rehabilitat N-S a l'interior del restaurant (comunicació Museu de Granollers)
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-101
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15304DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa d'habitatges de planta rectangular, entre mitgeres que consta de planta baixa i tres plantes pis. La façana és plana i està arrebossada, composant-se segons dos eixos marcats per buits de proporcions verticals. Els de la planta baixa han estat transformats. La verticalitat compositiva queda trencada per les impostes del forjat. En destaca la balconada correguda de la primera planta i els balcons independents de la segona, amb baranes de ferro forjat decorades mitjançant dibuixos a cop de fuet de llenguatge modernista. Les finestres de la tercera planta presenten, així mateix, interessants reixes decorades amb el mateix llenguatge (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-101

Reforma d'una parcel·la medieval, es troba al costat de la Casa Gran, per la qual cosa en origen incorporava estructures arquitectòniques d'aquestes. Modernament ha sofert una gran restauració, retranquejant-se la façana a l'altura de baixos, i plantes primera i segona. La casa era també coneguda amb el nom del marit de la propietària "ca l'Ustadis", militar que es va casar amb la Sra. Rosa Uyà. La casa va ser reformada fa uns anys, ja que l'ordenança municipal va obligar a retranquejar l'edifici, desapareixent els esgrafiats que hi havia a la façana (Informació oral Sr. Eustaqui Casals Margall, febrer 2002). La seva propietària era Maria Uyà Pagés (1862-1935), de ca l'Alomar. Aquesta va tenir una interessant col·lecció de premsa local que es va dispersar durant la Guerra Civil, encara que una part fou dipositada el 1981 a l'Hemeroteca Municipal (TINTÓ, 1994).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. Informació oral Sr. Eustaqui Casals Margall (febrer 2002). TINTÓ I ESPELT, Lluís (1994) "L'arxiu Municipal de Granollers. El túnel del temps" Lauro, núm 7, juny 1994, p.35-37. Granollers.