Carrer del Conestable de Portugal Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Conestable de Portugal s/n, 08400 - GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60527
2.28872
440731
4606196
08096-354
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
Racionalisme
XX
1930-40
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15310DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Comença al costat Sud de la plaça de la Corona i en direcció Est arriba fins a l'avinguda de Sant Esteve (GARCIA-PEY,1990). Forma part de l'eixampla granollerí en la seva part desenvolupada cap el cantó SE del nucli medieval. Al darrer quart del segle XIX tan sols estava constituït per petits nuclis de cases al mig de la plana composada per hortes, camps i jardins, amb algunes tàpies que protegien les propietats. Aquestes com altres cases construïdes entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX eren edificis senzills, habitats majoritàriament per obrers, construïdes entre mitgeres, de planta baixa, o de planta baixa i pis, generalment amb una eixida posterior per al pou i safareig i algunes flors. Pel que fa al seu aspecte presenten una estètica urbana,, encara que tradicional. Al costat d'aquests edificis ja es comencen a construir les primeres cases de veïns amb alçades superiors. En alguns casos, es poden veure elements decoratius, complements ceràmics o altres, seguint les modes estètiques del moment. Al costats dels edificis d'habitatges també apareixen altres de tipologia industrial per hostatjar petits tallers i indústries. Els edificis que s'han inventariat són els que es relacionen a continuació: 7-9-11 CASA BOSCH, era el ferrer de la plaça de la Corona. Edifici d'habitatge i comercial entre mitgeres i en cantonada. De planta rectangular molt allargada, Consta de planta baixa i pis, amb coberta plana. Les façanes són planes, arrebossades i pintades i estan coronades per un senzill entaulament que incorpora els respiralls del terrat a la catalana. Els buits de la planta pis estan tancats mitjançant persianes enrrollables. La composició ofereix una clara idea d'horitzontalitat, reforçada per la imposta del forjat i l'entaulament amb la barana massissa. 17-19 (tipologia tradicional de planta baixa i pis),

La casa Bosch tenia proposta de protecció al nou PEPHA, però a la darrera versió no apareix

Les cases del carrer del Lliri i del carrer del Conestable de Portugal les va fer el constructor Lletjós (Informació oral Sr. Eustaqui Casals)

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.