Casa Tort Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Parés, 22
Al bell mig del nucli urbà, formant cantonada amb el carrer dels Marquesos de Palmerola
527m

Coordenades:

42.01553
2.23845
436945
4651781
08215-105
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 7120435DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta quadrada, distribuït en planta baixa, pis i golfes. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta, disposat als dos paraments vistos. La façana principal, orientada a ponent, presenta la planta baixa completament reformada. Els nivells superiors, en canvi, conserven les obertures originals i estan separats amb unes cornises dentellades fetes amb maons ceràmics i emmarcats lateralment amb filades de maons també. Al pis hi ha dos finestrals d'arc deprimit còncau, amb uns destacables emmarcaments bastits amb maons ceràmics. Tenen sortida a dos balcons simples, amb les llosanes de trencadís blanc i blau i baranes de ferro decorat. Al mig d'aquestes obertures hi ha una placa rectangular de marbre. Les dues finestres de les golfes estan compartimentades amb tres obertures d'arc de mig punt, amb els emmarcaments bastits amb maons i les impostes motllurades. La façana de migdia, molt més austera, presenta una obertura per planta (exceptuant les golfes, on n'hi ha dues de ben petites) amb l'emmarcament arrebossat i pintat amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament.
La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats de color verd clar, amb un sòcol recent d'aplacat de pedra, disposat a tots dos paraments.

Altres noms relacionats amb l'edifici: Antic Estanc.

L'edifici fou construït a finals del segle XIX i des de sempre ha estat vinculat a la família de cognom Tort. Durant molts anys, com a mínim des de la dècada de 1920, en aquest mateix indret hi havia hagut l'estanc de la vila, que a principis de la dècada dels anys 30 també venia perfums i articles de regal, entre d'altres. Actualment, a la planta baixa de l'edifici hi ha la consulta d'un dentista descendent de la família. En aquest moment fou reformada la planta baixa i l'interior de la construcció.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 56, 77.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 64.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.15.EA.