Casa Pere Soler Rovira Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Sants Màrtirs, 11
A la banda nord-oest del nucli urbà, formant cantonada amb l'accés a la plaça de l'U d'Octubre
543m

Coordenades:

42.01739
2.23503
436664
4651990
08215-108
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6821202DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta irregular, format per dos cossos adossats i amb un espai de pati a la part posterior. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb bigues i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. La planta baixa compta amb dos portals d'accés a l'interior, un pels vehicles i el principal per les persones. Aquest darrer està bastit amb maons i amb una estreta llinda de fusta plana. Les obertures dels pisos superiors es corresponen amb finestres rectangulars amb el mateix tipus d'emmarcament que el portal de la planta baixa, i els ampits de maons motllurats. La part més destacable és el balcó de la primera planta. Consta d'un finestral rectangular amb l'emmarcament arrebossat amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Té sortida a un balcó simple amb una barana de ferro treballat i una llosana restituïda sostinguda amb bigues de fusta. Damunt de la finestra del seu costat hi ha una petita cara humana esculpida de pedra. La façana de llevant, orientada al passatge que dóna accés a la plaça de l'U d'Octubre, només compta amb una única finestra rectangular amb l'emmarcament arrebossat. Tota la construcció presenta els paraments arrebossats.
L'altre volum, de planta rectangular, està adossat a la façana de migdia del principal. Presenta una coberta de teula àrab d'un sol vessant, amb un ràfec ceràmic sostingut amb bigues de fusta i organitzat en planta baixa i pis. Compta amb obertures d'arc rebaixat bastides amb maons al pis superior. Tota la construcció presenta els paraments arrebossats.

La construcció apareix grafiada en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, tot i que probablement sigui anterior si tenim en compte la seva tipologia. Fou reformada pels voltants de l'any 2011.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.18.EA.