Casa Miquel Erra Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 51
A la part central del segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola
525m

Coordenades:

42.01535
2.23946
437029
4651760
08215-50
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120424DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres format per diversos cossos adossats, que li confereixen una planta irregular, i amb jardí posterior. És el resultat de la unió de dues parcel·les preexistents. El volum principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta.Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars i amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant les finestres de la primera planta i la galeria del pis superior. La planta baixa presenta una finestra simple tancada amb porticons de llibret de fusta i dos portals d'accés a l'interior: un dóna pas als pisos superiors i l'altre a un local comercial. Al primer pis hi ha un finestral amb sortida a un balcó simple amb barana de ferro i una finestra, ambdues obertures amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques decorades amb una creu central damunt del calvari. La llinda del finestral està gravada amb l'any 1793, mentre que la de la finestra té l'any 1806. Tant la llosana del balcó com l'ampit de la finestra han estat restituïts. A la segona planta hi ha una finestra balconera amb una mica de volada, una finestra simple i, la part més destacable: una galeria oberta a l'exterior mitjançant dos arcs rebaixats, amb les impostes motllurades i protegits amb baranes de ferro. L'espai interior d'aquesta galeria està cobert amb la prolongació del ràfec de la coberta. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat amb un to blanquinós, amb un sòcol de pedra aplacada a la planta baixa.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Masgrau, ca l'Espaulella.

La casa es coneix amb el nom de can Masgrau, cognom documentat a Sant Hipòlit des de mitjans del segle XVIII i ubicat a l'actual carrer dels Marquesos de Palmerola des de principis del segle XIX. Tot i això, a mitjans del segle XIX, la família Espaulella s'instal·là a la construcció procedents de la masia del mateix nom, ubicada a Sant Pere de Torelló. De totes maneres, el cognom Masgrau és el que es va mantenir viu durant el segle XX.
En l'actualitat, al marge de la funció residencial, també s'hi ubica una perruqueria.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 56, 81.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.08.EA.