Casa Marià Rovira Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 49
A la part central del segon tram del carrer, prop del passatge del Torrent de Mitjavila
525m

Coordenades:

42.01538
2.23935
437020
4651764
08215-49
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
El revestiment està una mica degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120425DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant la galeria del pis superior. La composició de la façana s'interpreta com la unió de dues parcel·les preexistents, donat que els eixos verticals que marquen les obertures apareixen molt separats entre sí. La banda de llevant del parament presenta un portal d'accés i una finestra protegida amb una reixa de ferro treballat, a la planta baixa. Al primer pis hi ha un finestral amb sortida a un balcó simple, amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. Aquest mateix esquema es repeteix a la segona planta, tot i que de menors dimensions. La banda de ponent compta amb dos portals d'accés a la planta baixa, un pel pas de persones i l'altre pels vehicles. Al primer pis hi ha dues finestres simples, mentre que a la segona planta destaca una galeria formada per dos arcs rebaixats, amb les impostes motllurades i protegits amb dues baranes de ferro balconeres. En general, la façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color ocre, amb un sòcol arrebossat de gramatge més d'un color marronós.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó). Tot i això, i tenint en compte el seu emplaçament, és probable que la construcció fos aixecada durant la segona meitat del segle XVIII.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.07.EA.