Casa Maria Marsal Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 38
Al començament del segon tram del carrer, prop del passatge Parés
526m

Coordenades:

42.01541
2.23864
436961
4651768
08215-54
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1901
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7119103DG3571N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i una cornisa rectilínia sostinguda amb mènsules motllurades. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant un dels portals de la planta baixa que és d'arc rebaixat. Aquesta planta es completa amb dos portals més, un pel pas de persones i l'altre pels vehicles. Del primer pis destaca una fornícula o capelleta central datada l'any 1901, emmarcada per dues finestres simples amb guardapols superiors motllurats i decorats amb mètopes ornamentades. A l'extrem de ponent del parament s'obre una finestra simple amb els muntants de fusta. Una cornisa motllurada recorre la divisòria entre aquest nivell i el pis superior, el qual està definit per dues petites finestres amb els ampits motllurats. La façana presenta un revestiment arrebossat a la planta baixa i al pis superior, mentre que la primera planta es resol amb un relleu disposat a mode de carreus. Tota la façana està pintada de color ocre.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Marsal, cal Cabrer, can Ton Puça.

Tot i que el cognom Marsal es documenta a Sant Hipòlit des de mitjans del segle XVIII, l'edifici fou edificat pel mestre d'obres Josep Marsal l'any 1901 (n'era el propietari). La casa també era coneguda com a cal Cabrer. El renom de Ton Puça procedeix del fet que el fill de l'anterior, l'Antoni Marsal i Serra, matava les puces del gos al carrer.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 36, 79, 125.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 99.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.12.EA.