Casa Jaume Ginesta Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 1
Al principi del carrer Major, prop de la plaça de la Vila
523m

Coordenades:

42.01508
2.23634
436770
4651733
08215-55
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1902
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6919814DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per diversos cossos adossats, amb jardí posterior. El volum principal, de planta rectangular, presenta una coberta de teula aràb de dos vessants disposada a diferent nivell, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada al nord-oest. La composició de la façana ve definida per tres eixos verticals, amb tres obertures per planta. La planta baixa compta amb tres portals rectangulars de grans dimensions, amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. El central presenta els cantos arrodonits i està rematat amb un guardapols motllurat amb mètopes decorades. A la clau del guardapols hi ha pintat l'any 1902. Per contra, el portal de la banda de tramuntana compta amb una destacable caixa de persiana rectangular motllurada, mentre que el de migdia té els brancals bastits amb pedra restituïda. Aquestes obertures estan separades per uns plafons rectangulars arrebossats i pintats amb un to marronós. Les obertures del pis es corresponen amb tres finestrals rectangulars emmarcats amb pilastres estriades i rematades amb capitells d'estil corinti decorats amb volutes i motius vegetals, que alhora sostenen uns entaulaments motllurats enllaçats amb una petita cornisa. Aquests finestrals tenen sortida a tres balcons simples amb les baranes de ferro ben treballat i les llosanes motllurades. Aquestes llosanes estan sostingudes amb unes destacables mènsules (en el balcó central són esglonades) i estan integrades en la mateixa cornisa que recorre la divisòria entre la planta baixa i el primer nivell. A les golfes s'obren tres petites finestres quadrades amb els ampits motllurats, alternades amb dos medallons arrebossats i decorats amb motius florals. La façana presenta un revestiment arrebossat i emblanquinat, amb un sòcol d'aplacat de pedra a la planta baixa. La primera planta compta amb un relleu disposat a mode de carreus i separat amb pilastres llises.
Pel que fa a la façana de migdia, actualment orientada a l'aparcament del carrer Major, presenta obertures majoritàriament rectangulars protegides amb baranes de ferro i amb els ampits motllurats, tot i que restituïts.

Altres noms relacionats amb l'edifici: ca l'Estrada.

A principis del segle XX, en aquest edifici hi havia un estanc i un cafè conegut amb el cognom de la família que el regentava, la d'en Jaume Estrada i Coma. Posteriorment, cap a mitjans de la centúria, s'hi va instal·lar la família Casas, tot i que el cognom Estrada va continuar vigent. Pels voltants dels anys 60, a la planta baixa de l'edifici hi vivia l'anomenada "Morena de ca l'Estrada" (de nom Pepita), anomenada així per la seva bellesa i el color de la seva pell.
La construcció ha estat reformada, incloent la coberta, entre els anys 2011 i 2019 aproximadament.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 57, 85.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.01.EA.