Casa Josep Mallol Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 2
Al tram inicial del carrer, davant la façana de llevant de la Casa de la Vila
529m

Coordenades:

42.01547
2.23665
436796
4651776
08215-35
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920523DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb un porxo i un pati a la part posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. També compta amb un petit altell a la coberta, amb teulada d'un sol vessants. Està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes, amb la façana principal orientada a ponent. Totes les obertures són rectangulars i estan emmarcades en carreus de pedra, incloent-hi les llindes. Cal exceptuar les finestres de les golfes, que tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, i la part central de la planta baixa, reformada amb tres obertures amb els emmarcaments també revestits, tot i que un d'ells està tapiat. En aquesta mateixa planta, a banda i banda, destaquen dos portals: el de la banda de migdia reconvertit en finestra i el de tramuntana tancat amb una reixa. Els pisos superiors estan ordenats a partir d'un eix de simetria central, amb tres obertures per planta. En ambdós nivells hi ha tres finestrals amb sortida a tres balcons simples, amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro. Els de la primera planta són de majors proporcions que els del segon pis. Sota de la llosana del balcó central hi ha gravat l'any 1793. Cal destacar, com a element decoratiu, dues cornises motllurades que recorren la divisòria entre les plantes centrals (exceptuant les golfes). La façana presenta un revestiment arrebossat de color terrós.
En relació a la planta baixa cal dir que, a l'extrem de tramuntana, també hi ha una altra finestra de posterior obertura amb l'emmarcament arrebossat i ampit de rajola ceràmica.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Rafalet.

L'edifici es coneix amb el nom de can Rafalet en referència a Rafael Mallol i Rovira, pioner d'una nissaga de forners i fabricants de fideus i tot tipus de pasta. El forn va estar actiu des de finals del segle XIX i fins al darrer quart del segle XX. A principis de la dècada dels anys 30 del segle XX, les filles obriren en el mateix edifici una perruqueria i una perfumeria que fou coneguda amb el mateix renom. En els darrers anys, a l'edifici hi havia una joieria i perfumeria actualment tancada.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 108-109.
SEGURA I CARRERA, Antoni (1991). "Pinzellades dels mitjans de transports i comerç en la vila de Sant Hipòlit de Voltregà". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any IV, nº 32, març 1991, p. 11.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 06.01.EA.