Casa Joan Palou Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 26
Entre la plaça Pompeu Fabra i la placeta de la Gleva
519m

Coordenades:

42.01399
2.2364
436774
4651612
08215-73
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6918708DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres format per tres cossos adossats i amb pati posterior. El volum principal és de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb d'un sol vessant i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada al nord-est. Totes les obertures són rectangulars i presenten diferents tipus d'emmarcaments. La planta baixa compta amb un portal d'accés rectangular, amb els brancals arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament i una gran llinda plana monolítica gravada amb l'any 1703 i un relleu central decorat amb volutes i una creu. Al seu costat hi ha una finestra simple amb l'emmarcament arrebossat, que està enllaçada amb el portal mitjançant una gran llinda de pedra decorada amb una creu central damunt del calvari. Al mateix temps, a banda i banda del parament, hi ha dues finestres simples més. Al pis destaquen dues finestres rectangulars bessones, amb els brancals i el pilar de separació bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. A l'extrem de tramuntana del parament també hi ha una finestra simple amb l'emmarcament arrebossat. Les obertures de les golfes es corresponen amb dues petites finestres quadrades arrebossades. La construcció està bastida amb parets de tàpia, amb la façana principal arrebossada i emblanquinada, i amb un sòcol a la planta baixa de color gris.
Pel que fa al volum central, cal dir que presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes, i està bastit amb maons.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Panarra.

Es desconeix el motiu pel qual a l'edifici era conegut com a can Panarra. Durant un temps, a la casa hi vivia la família Arimany, vinguda a Sant Hipòlit procedent de Torelló.
En els darrers temps, la finestra bessona del pis central ha perdut l'ampit corregut de pedra que tenia.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 93.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.06.EA.