Casa Maria Català Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 29-31
A la banda de migdia de la placeta de la Gleva
517m

Coordenades:

42.01359
2.23674
436802
4651567
08215-74
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6917001DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per diversos cossos adossats, que li confereixen una planta més o menys trapezoïdal. Està delimitat entre el carrer de la Gleva i el primer tram del carrer del Puig, tancant per la banda de migdia la placeta de la Gleva. El volum original presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal original, que està orientada a ponent. Està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. La façana de llevant compta amb tres portals d'accés rectangulars a la planta baixa. El principal presenta els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb l'any 1800 i una creu central. Al seu costat, a la banda de migdia, hi ha un portal amb els brancals bastits amb maons i la llinda restituïda. El darrer portal, situat més al sud del parament i amb l'emmarcament arrebossat, és pel pas de vehicles i dóna accés al pati. Al primer pis s'obren quatre finestres rectangulars, dues amb els emmarcaments arrebossats i les altres amb els brancals fets de carreus de pedra i amb les llindes planes monolítiques. La de l'extrem de tramuntana està gravada amb l'any 1740 i una creu central damunt del calvari, mentre que la de damunt del portal presenta un petit arc conopial rematat amb una creu. A la segona planta hi ha tres finestres rectangulars simples amb els emmarcaments arrebossats. Tots els ampits de les finestres del parament són bastits amb lloses de pedra. Del nivell superior cal destacar una galeria oberta a la façana de migdia. Està delimitada amb una barana de ferro i coberta amb un sostre embigat de fusta. Aquesta façana presenta un revestiment arrebossat.
La façana de tramuntana, que actualment s'utilitza com a façana principal, compta amb un ràfec ceràmic sostingut amb mènsules de fusta. Totes les obertures són rectangulars i amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Destaca un balcó al primer pis, amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. Al seu costat hi ha una capelleta amb la imatge de la Mare de Déu de la Gleva. El parament presenta un revestiment arrebossat i pintat amb un to groguenc.
En darrer terme, la façana de llevant també compta amb el mateix ràfec que la façana de tramuntana i ha estat completament reformada. El parament està arrebossat i pintat amb el mateix to que la façana de tramuntana.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.07.EA.