Casa Joan Espadaler Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 28
Al final del primer tram del carrer, prop del passatge Parés
527m

Coordenades:

42.01536
2.238
436908
4651762
08215-42
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
Racionalisme
XVIII/XX
Regular
El revestiment de la façana del passatge Parés està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920512DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb una façana orientada al carrer dels Marquesos de Palmerola i una altra al passatge Parés. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants disposada a diferent nivell, amb el carener paral·lel a les dues façanes. El volum original, amb la façana principal orientada a tramuntana, presenta un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta, i està distribuït en planta baixa i tres pisos. Totes les obertures són rectangulars i presenten els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant la balconada de la primera planta. Aquest finestral té els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb una inscripció il·legible, donat el mal estat de conservació de la pedra. Té sortida a un balcó simple amb la llosana d'obra rectangular i la barana de ferro treballada. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color groc.
El volum orientat al passatge Parés està distribuït en planta baixa i cinc pisos, i es caracteritza per la presència d'una gran galeria volada de llenguatge racionalista. Està disposada entre la segona planta i el quart pis, i es troba tancada amb uns finestrals rectangulars de vidre amb els muntants restituïts, i protegida amb un passamà tubular a mode de barana. La galeria està rematada amb una terrassa superior, delimitada amb una barana de ferro i obra, a la que s'accedeix des de la cinquena planta. La façana compta amb un revestiment arrebossat i pintat, amb unes franges horitzontals superposades decorant els extrems del parament dels pisos superiors.

Altres noms relacionats amb l'edifici: ca l'Espadaler, can Xeripa.

Des de principis del segle XIX, l'edifici es coneix amb el nom de ca l'Espadaler en referència al cognom del cap de família. El sobrenom Xeripa apareix entre finals del segle XIX i principis del segle XX. Fa referència a en Joan Espadaler i Fàbregas, músic i campaner de Sant Hipòlit des de l'any 1924. Aquest personatge era molt afortunat i li va tocar la rifa en diverses ocasions. D'aquí que se l'anomenés Xeripa (variant de xiripa) i, de retruc, també als seus fills. A principis de la dècada dels anys 30, un dels fills, en Josep Espadaler (Pepet), venia carbó en aquest edifici per la banda del carrer dels Marquesos de Palmerola, mentre que per la banda del passatge Parés hi tenia una espardenyeria. Posteriorment, a finals de la dècada dels anys 50, aquest establiment fou transformat en una satreria-botiga que es perllongà fins l'any 2000. El sastre Joan Espadaler i Vila (conegut com en Joan Xeripa) hi va tenir el seu taller fins aquest moment.
A l'arxiu municipal es conserva un plànol d'un projecte de reforma per a l'edifici datat l'any 1959. Si tenim en compte la tipologia actual de la construcció, és probable que aquest projecte no s'arribés a executar.
En l'actualitat, la planta baixa del passatge Parés està destinada a un ús comercial.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 37, 56, 133-134.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 06.08.EA.