Casa del carrer dels Marquesos de Palmerola, 26 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 26
Adossada a l'Escola bressol Mare Teresa, davant dels horts de la rectoria
528m

Coordenades:

42.01535
2.23788
436898
4651761
08215-41
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII/XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 6920511DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, completament reformat. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars i compten amb diversos tipus d'emmarcaments. La composició de la façana s'ordena a partir de tres eixos verticals, amb tres obertures per planta. Tot i això, l'harmonia es trenca a la planta baixa amb la reforma dels dos portals laterals. Al centre hi ha el portal d'accés principal, emmarcat amb carreus de pedra i amb una motllura rectilínia decorativa a l'intradós de l'obertura. A la primera planta hi ha un finestral central amb sortida a un balcó simple i dues finestres laterals. Totes tres obertures tenen els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes, amb la mateixa motllura decorativa que en el cas del portal. El balcó presenta la barana de ferro i la llosana motllurada, mentre que les finestres tenen els ampits motllurats. La llinda de la banda de ponent està gravada amb l'any 1744 i una creu central damunt del calvari. A la segona planta es repeteix aquest mateix esquema, tot i que de menors dimensions i completament restituït. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color groc, amb un sòcol d'aplacat de pedra i els laterals del parament emmarcats en pedra també.

A la planta baixa hi ha dos locals comercials.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 06.07.EA.